Podmienky vykonania

Povolením prístupu servisnému technikovi k počítaču si je zákazník plne vedomý skutočnosti, že prostredníctvom tejto operácie bude pracovníkovi COMTEC s.r.o. Hviezdoslavova 19, 91501 Nové Mesto nad Váhom: IČO 36323951 umožnený vzdialený prístup do zariadenia zákazníka (PC, notebook a pod.) za účelom vykonania požadovaných servisných či iných operácií, resp. činností, pričom pracovník spoločnosti COMTEC s.r.o. môže mať prístup k údajom nachádzajúcim sa v príslušnom zariadení zákazníka. Zákazník týmto postupom slobodne a vedome udeľuje spoločnosti COMTEC s.r.o. súhlas, aby prostredníctvom svojho pracovníka uskutočnila servisný, alebo iný zásah do zákazníkovho zariadenia (PC, notebook a pod.) v zmysle jeho požiadaviek. Zákazník sa zaväzuje uskutočniť všetky technické opatrenia, aby počas tohto vzdialeného prístupu nedošlo k nežiaducim únikom akýchkoľvek údajov (dát) zo strany spoločnosti COMTEC s.r.o. nachádzajúcich sa v zariadení zákazníka, prostredníctvom ktorého by mohlo dôjsť predovšetkým k porušeniu platných právnych predpisov (osobné údaje, utajované skutočnosti, obchodné tajomstvo, a pod.). Z tohto dôvodu je zákazník povinný urobiť predovšetkým všetky potrebné opatrenia, aby riziko úniku iných informácií a údajov než aké sú potrebné pre príslušný servisný či iný zásah bolo znemožnené. Zákazník berie na vedomie, že spoločnosť COMTEC s.r.o.. nezodpovedá za akýkoľvek únik informácií a údajov, ktoré neboli spôsobom podľa vyššie uvedeného zákazníkom ochránené a pri ktorých nebol zamedzený prístup k nim zo strany spoločnosti COMTEC s.r.o.

Zákazník berie na vedomie, že všetky servisné úkony budú vykonané v súlade s obchodnými podmienkami spoločnosti COMTEC s.r.o...

comtec services

COMTEC s.r.o.

tel.: 032 / 77 100 30

www.comtec.sk